49 MẸO TỔ CHỨC NHÀ ĐỂ XE RỰC RỠ, Ý TƯỞNG VÀ DỰ ÁN DIY - CƠ QUAN - 2020