25 Ý TƯỞNG TỔ CHỨC NHÀ RỰC RỠ VỚI GIÁ ĐỠ TẠP CHÍ VÀ CHỦ SỞ HỮU TỆP - CƠ QUAN - 2020