DIY KHÂU KIT KIT PINC MUFF JAR - TÁI SỬ DỤNG - 2020